Privacy

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

Kleine Landeigendom Klein Brabant geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan Kleine Landeigendom Klein-Brabant.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier jouw identiteit te controleren, jou op basis daarvan toegang te geven tot toepassingen en jouw sessie te onthouden.

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina’s, taalvoorkeur en Google Analytics.

Websiteprestatie cookies
Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

Embedded cookies
Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube, Google Maps. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies.

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

De persoonsgegevens die we verzamelen, nemen we op in de bestanden van KLeine Landeigendom Klein-Brabant. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van  kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd.

Je kan op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) nalezen aan wie onze woonorganisatie jouw gegevens mag doorgeven en waarom. Dat is geregeld in ‘machtigingen’.

Welke informatie heeft Kleine Landeigendom Klein-Brabant ?

Via Kleine Landeigendom Klein-Brabant kunt u een sociale woning of kavel kopen of bij de Vlaamse  Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een Vlaamse Woonlening krijgen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.

Het overdrachtenbesluit en het eengemaakte leningenbesluit vraagt ons om uw gegevens zo veel mogelijk elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u  opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke informatie gebruikt Kleine Landeigendom Klein-Brabant van u?

Als u wil kopen, kijken we na of u een sociale woning of kavel mag kopen. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning of kavel kunt kopen. Voor een lening kijken wij na of u een sociale woonlening kunt afsluiten. Dit gebeurt op het ogenblik dat u zich inschrijft en op het ogenblik dat de rentevoet wordt bepaald.
Deze informatie is:
– identificatiegegevens
– rijksregisternummer
– adres- en contactgegevens
– gezinssamenstelling
– eigendomsgegevens
– financiële gegevens
– gegevens van de beleende woning (enkel in geval van een leningsaanvraag)

Als uw kandidatuur stopt of de hypotheek vervalt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dat is volgens de archiefwet.

Waar vragen wij infomatie op ?

U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft voor een koopwoning of als u een Vlaamse woonlening wenst. U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk een sociale woning meer kopen of geen Vlaamse woonlening meer krijgen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:
• Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
• Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
• Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016).

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen geen informatie over u aan derden als u een woning koopt.
Als u leent, bezorgen wij alleen informatie aan de VMSW. Met de VMSW sluit u uiteindelijk de kredietovereenkomst af.

Kunt u  uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@klekb.be of een brief naar Kleine Landeigendom Klein-Brabant – Palingstraat 48_102 – 2870 Puurs. Wij bezorgen u dan deze informatie.
Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met de hoe wij informatie verwerken?

Vindt u dat Kleine Landeigendom Klein-Brabant onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren maar niet meer te gebruiken.
Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

Meer informatie over privacy? 

Heeft u vragen over uw informatie?  Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via privacy@klekb.be of telefoonnummer 03/889.18.48.
U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.
Heeft u algemene vragen over privacy?
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op www.privacycommission.be.