Veelgestelde vragen over kopen

Wat is de Vlaamse Rand?

De Vlaamse Rand is gelijk aan de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Als je wil lenen voor een woning in een van deze gemeenten, zijn er hogere inkomensgrenzen. Om hierover meer te weten, neem je best contact met ons op.

De Vlaamse Rand valt niet binnen ons werkingsgebied. Wij bouwen er dus geen sociale koopwoningen.

Welke steden zijn kernsteden?

Een kernstad is een van de volgende steden: Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.

Als je wil lenen voor een woning in een van deze steden, zijn er hogere inkomensgrenzen. Om hierover meer te weten, neem je best contact met ons op.

Deze kernsteden vallen niet binnen ons werkingsgebied. Wij bouwen daar dus geen sociale koopwoningen.

Mag ik mijn sociale woning verhuren aan iemand anders?

Neen! Als je een sociale woning koopt, heb je een persoonlijke woonstverplichting gedurende 20 jaar. Deze periode gaat in op de datum van de authentieke verkoopakte. Dat wil zeggen dat je er al die tijd zelf moet wonen: de alleenstaande persoon of minstens een van de gezinsleden die een sociale woning heeft gekocht of een van de wettelijke erfgenamen moet als volle eigenaar effectief en gewoonlijk in de woning verblijven. Er mag wel iemand bij je komen inwonen, maar verhuren mag je niet. Enkel je domicilie houden op het adres van de sociale koopwoning is evenmin toegelaten: je moet er dus effectief en gewoonlijk verblijven. Deze regel dient om misbruiken te voorkomen.

Kan of wil je om welke reden dan ook niet in de woning blijven wonen, neem dan contact met ons op. Kleine Landeigendom heeft immers een wederinkooprecht op je woning. Meer daarover lees je in dit document: Wat als ik mijn woning wil verkopen?

Mag ik mijn sociale woning gewoon verkopen?

Als je van plan bent om je woning te verkopen, neem dan eerst contact met ons op! Er zijn immers een aantal voorwaarden verbonden aan een sociale woning.

Als je een sociale woning koopt, dan heb je een woonstverplichting van 20 jaar. Deze periode gaat in op de datum van de authentieke verkoopakte. Dat betekent dat je er in principe zelf moet wonen: de alleenstaande persoon of minstens een van de gezinsleden die een sociale woning heeft gekocht of een van de wettelijke erfgenamen moet als volle eigenaar effectief en gewoonlijk in de woning verblijven. Wil je in die periode toch je woning verkopen om welke reden dan ook, dan heeft Kleine Landeigendom Klein-Brabant een wederinkooprecht. Dat betekent dat wij de woning terugkopen aan de geïndexeerde aankoopprijs, met een bijkomende vergoeding voor de investeringen die je hebt uitgevoerd. Wij bekijken geval per geval of we een woning al dan niet wederinkopen.
De volledige procedure die moet worden doorlopen als je je woning wil verkopen, vind je in dit document: Wat als ik mijn woning wil verkopen?

Na 20 jaar kan je (in principe) wel je woning op de vrije markt verkopen. Wij hebben dan nog wel een voorkooprecht. Informeer je hierover bij de notaris!

Heb ik inzagerecht in de registers?

Op aanvraag kan je volgende informatie krijgen: je rangorde op het inschrijvingsregister en de rangorde van de kandidaat-kopers aan wie tijdens de voorgaande twaalf maanden een woning werd toegewezen, de datum van hun inschrijving en of ze een prioriteit genoten.

Kan ik voor de aankoop van een sociale woning ook gebruik maken van een sociale lening bij de maatschappij?

Inderdaad, meestal kan je ook een sociale lening aanvragen voor je aankoop. Voor meer inlichtingen neem je best contact op met onze maatschappij. Je kan hier al de voorwaarden vinden waaraan je daarvoor moet voldoen.

Wat als ik verhuis?

Als je verhuist geef je best je adreswijziging schriftelijk door, per post of via e-mail. Doe dit zo snel mogelijk om problemen te vermijden.

Wij willen ons met 2 inschrijven. Moeten we allebei naar kantoor komen?

Om met twee in te schrijven moet je inderdaad allebei naar ons kantoor komen. Je moet immers beide het inschrijvingsformulier ondertekenen. Je kan dus ook niet iemand anders sturen om je in te schrijven.

Kan ik mij bij andere sociale huisvestingsmaatschappijen inschrijven?

Ja. Je kan bij elke sociale huisvestingsmaatschappij inschrijven zolang je voldoet aan de voorwaarden. De gegevens van de sociale koopmaatschappijen uit de provincie Antwerpen vind je bij onze nuttige links. Een volledige lijst van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen vind je terug op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Ik ben gehuwd. Kan ik mij alleen inschrijven?

Neen, gehuwden kunnen zich enkel samen inschrijven. Wanneer echter een vordering tot echtscheiding is ingesteld, kan je wel alleen inschrijven.

Kan ik kiezen of ik een woning of appartement wil?

Je schrijft je in voor een bepaald register, dat overeenkomt met een gemeente uit ons werkgebied (Bornem, Puurs, Sint-Amands of Willebroek). Voor dat register zal je zowel voor huizen als voor appartementen in aanmerking komen. Op het moment van de verkoop kan je kiezen om je al dan niet kandidaat te stellen voor een woning of appartement, afhankelijk van wat te koop wordt aangeboden. Je moet  dus pas kiezen als er appartementen of woningen echt te koop wordt aangeboden.

Kan ik mijn inschrijvingsgeld altijd terugkrijgen als ik me laat schrappen uit het register?

Bij een schrapping uit een register krijg je je inschrijvingsgeld terugbetaald:

 • wanneer je je op eigen schriftelijke vraag  laat schrappen. Let op: als je met twee bent ingeschreven, moet je aanvraag ook door beiden ondertekend worden.
 • als je effectief een woning toegewezen krijgt. Je wordt dan (logischerwijze) van rechtswege geschrapt.
 • als op het ogenblik dat je een woning wordt aangeboden blijkt dat je niet meer aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoet.
 • indien bij actualisering blijkt dat je niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Om de twee jaar controleren wij of je nog aan de inkomensvoorwaarden voldoet.

Je verliest je inschrijvingsgeld in de volgende gevallen:

 • wanneer je wordt aangeschreven voor een woning en je reageert niet of te laat op onze aangetekende herinnering (tenzij je binnen vijftien werkdagen overmacht kan aantonen).
 • als je een woning waarvoor je je voorkeur hebt opgegeven toegewezen krijgt en je weigert die (tenzij je binnen de vijf werkdagen schriftelijk een gegronde reden aanvoert).
 • indien blijkt dat je te kwader trouw onjuiste of onvolledige informatie hebt doorgegeven.
 • wanneer je een aangeboden woning hebt aanvaard en ze nadien toch niet wil kopen.

Als je geschrapt wordt omwille van deze laatste vier redenen, dan kan je je wel opnieuw inschrijven. Je verliest dan wel je plaats op de wachtlijst èn je moet opnieuw inschrijvingsgeld betalen!

Wat als ik niet langer geïnteresseerd ben?

Je kan altijd een schrapping uit een bepaald register aanvragen. De aanvraag moet wel schriftelijk gebeuren voorzien van naam, handtekening (indien je met 2 ingeschreven bent, dien je dit beiden te ondertekenen) en je huidige rekeningnummer. Na ontvangst van je aanvraag wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning?

De algemene voorwaarden kan je hier vinden.

Kan ik een toewijzing betwisten?

Een kandidaat-koper die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en die zich benadeeld acht door de toewijzing van een woning kan die toewijzing betwisten binnen de zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing. Indien je van dit recht wil gebruik maken, kan je meer inlichtingen krijgen op ons kantoor over de te volgen procedure of je kan de nodige informatie verkrijgen op de website van het Agentschap Inspectie RWO.

Hebben inwoners van de gemeente voorrang?

Iedereen die over een band met de gemeente beschikt op het ogenblik van toewijzing, heeft voorrang op wie geen band met de gemeente heeft.

Een kandidaat-koper beschikt over een voldoende band met de gemeente als hij op datum van toewijzing van de woning voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 1. gedurende ten minste zes jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of in een aangrenzende gemeente gelegen in het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij;
 2. werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;
 3. op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.
Hoe worden de woningen toegewezen?

De sociale koopwoningen worden per register toegewezen door onze Raad van Bestuur of het Directiecomité.
Bij een toewijzing wordt er achtereenvolgens rekening gehouden met :

 1. een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw moet worden gehuisvest;
 2. een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is aan de huisvesting van een gezin waarvan één of meer leden getroffen zijn door die handicap;
 3. een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
 4. de chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers.

Het volgen van deze toewijzingsregels gebeurt bij voorrang aan de kandidaat-koper die beschikt over een voldoende band met de gemeente waarin de woning gelegen is.

Hoe worden de inschrijvingsregisters samengesteld?

Kleine Landeigendom Klein-Brabant heeft een inschrijvingsregister voor de drie gemeenten van haar werkingsgebied en Willebroek. In elk register worden de volgende elementen vermeld: het inschrijvingsnummer, de datum van inschrijving, het klantnummer, de naam en voornamen van de kandidaat – koper, de geboorteplaats en -datum, het volledige adres en eventueel telefoonnummer.
Per register krijgt elke ingeschreven kandidaat een chronologisch inschrijvingsnummer.

Voor welke projecten kan ik mij inschrijven?

Inschrijven voor één bepaald project kan niet. Je kan je wel inschrijven voor de registers van Bornem, Puurs, Sint-Amands of Willebroek.

Voor elk inschrijvingsregister moet je € 50,00 contant betalen. Wij hebben geen bancontact!

Palingstraat 48_102, 2870 Puurs
03 889 18 48