Inschrijven

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan je je bij Kleine Landeigendom Klein-Brabant inschrijven in het kandidatenregister en dit voor één of meer registers. Per register krijg je dan een volgnummer dat je chronologische plaats weergeeft in het register. Op dit ogenblik hebben wij een register voor Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek.
Inschrijven kan niet on-line. Dit kan enkel op ons kantoor tijdens de openingsuren.
Wat breng je mee :

  • je identiteitskaart
  • een kopie van je laatst ontvangen volledige aanslagbiljet;
  • vijftig euro (€ 50,00) contant per register waarvoor je wil inschrijven (wij hebben geen bancontact!);
  • bijkomend indien van toepassing:
    • officiële attesten als bewijs van handicap;
    • attest van het onteigeningsbesluit, verklaring van ongeschikt-, onbewoonbaar-, of onaangepastheid van de huidige woning;
    • in geval van echtscheiding: EOT of attest van een notaris of advocaat.

Als je laatst gekende belastbaar inkomen (inkomsten van het voorbije jaar) lager ligt dan € 9.039,00 op je aanslagbiljet, maar je huidig inkomen voldoet ondertussen, dan breng je best alle documenten betreffende je inkomen mee: loonbrieven, uitkeringen van RVA, ziekte-uitkeringen, tussenkomst OCMW, enz.
Je laatst ontvangen volledige aanslagbiljet is het volledige document: meestal drie tot vier pagina’s. Breng dit volledig mee, zodat wij alle informatie bij de hand hebben om je inschrijving vlot in orde te brengen.